• Banner

760 ürün var.

Toplam 760 üründen 1-100 arası gösteriliyor
Aktif filtreler

Referans: CS-RC14

Tekerlekli alet kutusu

Tekerlekli alet kutusu Boyut: U:62 x G:30 x Y:32 cm Tekerlekler ile + 10 cm yükseklik 22 x 20 cm boyutlarında 4 çekmece

Referans: 04200101

Lastik plakal? Ayarlanabilir ön cam sehpa

Lastik plakal? Ayarlanabilir ön cam sehpas? REPAREGLASS- Farkl? uzunluk ve a??rl?kta tüm camlar? ta??yabilecek ?ekilde ayarlanabilir.- Lake çelik boru..- cam? s?k?ca tutmas? için, 4 büyük kauçuk plaka.- 115 cm x 182 cm x 88 cm- - 5.30 kg

Referans: 3007-K

tk UltraWiz® cold knife

Tamamen ayarlanabilir so?uk b?çak. Bugün piyasada mevcut tek ürün. B?ça?? serbest b?rakmak için kolu çekin, b?ça?? bloke etmek için kolu a?a?? bast?r?n (herhangi bir yükseklikte). B?ça?? de?i?tirmek için, art?k vidal? somunun gev?etmenize gerek ve zaman harcaman?za gerek yok. Bu yeni çok kullan??l? b?çakla, gerçekten zamandan tasarruf edersiniz.

Referans: 3008-K

tk UltraWiz® cold knife

3007-K'ya k?yasla daha yumu?ak, daha incedir. Kolun üzerindeki kavrama, standart bir so?uk b?ça?a daha yak?nd?r. ?imdi 3007-K ile 3008-K aras?nda seçim yapabilirsiniz.(Küçük elleri olan ki?iler için önerilir.)

Referans: 5026-400-20V-EU

POWERPUSH KABLOSUZ TABANCA Kartu? 310ml ve sosis için 400 ml

POWERPUSHKABLOSUZ TABANCA Kablosuz tabanca15 y?l? a?k?n süredir Amerika da kullan?lmaktad?r.  Tetik ilede?i?ken h?zr Variatorüzerinde de?i?ken h?z AVANTAJLARI : H?z gücünü tetik veya variator? ile de?i?tirebilme imkan?. Tetik b?rak?ld?ktan sonra h?zl? ve etkin ekstrüzyon. 2 uygulama 1 cihaz, 310 ml kartu? 400 ml. Yüksek viskozite yap??t?r?c? için...

Referans: 5026-600-20V-EU

POWERPUSH KABLOSUZ TABANCA 600ML

POWERPUSHKABLOSUZ TABANCA Kablosuz tabanca15 y?l? a?k?n süredir Amerika da kullan?lmaktad?r.  Tetik ilede?i?ken h?zr Variatorüzerinde de?i?ken h?z AVANTAJLARI : H?z gücünü tetik veya variator? ile de?i?tirebilme imkan?. Tetik b?rak?ld?ktan sonra h?zl? ve etkin ekstrüzyon. 2 uygulama 1 cihaz, 310 ml kartu? 400 ml. Yüksek viskozite yap??t?r?c? için...

Referans: 9005B

Göçük vantuzu

Göçük vantuzuGöçük vantuzu. Tüm yüzeylerde çok iyi kavrama (araç gövdesi, cam, davlumbaz).- Çap: 115mm- yük kapasitesi: 40kg- Ayr?ca sat?l?r

Referans: AB10

OL30 b?çaklar için 9 mm'lik kopmal? b?çaklar

OL30 b?çaklar için 9 mm'lik kopmal? b?çaklar (10 lu paket) Olfa® knife Geni? 18 mm'lik standart b?çaklar genellikle iyi i? ç?karmak için çok geni?tir. 9 mm geni?li?inde geri çekilebilir b?ça?? ile bu b?çak tek elle ince kesime olanak tan?r. - 85 x 9 x 0,4 mm - 38 gr (10 lu Paket)

Referans: AC1006

Büyük pense 20cm

REF-AC1006Cam kesen veya kesecekler için,Auto Cam sektöründe kullan?lan en popülercam penselerimizi sunuyoruz. Düz çeneli Cam penselerimiz20 cm uzunlu?und?r ve 1,27 cm'den 2,54 cm'ye kadar yükselen bir burun bulunur. Çelik dökümdür ve sonra yüzeyler pürüzsüz bir ?ekilde i?lenirler.• Uzunluk : 20 cm

Referans: AD1007

Damla Çene Cam pensesi

REF-AD1007Cam kesen veya kesecekler için,Auto Cam sektöründe kullan?lan en popülercam penselerimizi sunuyoruz. Damla Çene Cam? penselerimiz22,8 cm uzunlu?unda ve daha büyüktür ve 1,27 cm'den 2,54 cm'ye kadar yükselen bir burun bulunur.• Uzunluk : 20 cm Drop jaw

Referans: AF1009

Kendili?inden ya?lanan cam kesici

REF-AF1009Kendili?inden ya?lanan cam kesici?effaf renk nedeniyle, kesicide ne kadar ya? oldu?unu görebilirsiniz Ya??n kesicinin ucundan s?zmamas? içincontal? bir uç kapa?? vard?rEn yüksek kalitededir ve dünyadaki en çok kullan?lan cam kesicilerinden biri haline gelmi?tir.• Ayr?ca sat?l?r

Referans: AG1010

Kesme ya??

REF-AG1010Kesme ya??Ayr?ca kesiciler için kesme ya?? da bulunmaktad?r.Kendinden ya?l? kesiciler için özel olarak formüle edilmi? kokusuz, sentetik bir ya?lay?c?d?r. Kolay temizlenebilmesi için a??nd?r?c? de?ildir ve suda çözünür– 120 ml Cam kesici ile ücretsiz ya? doldurucu

Referans: AIG-125

tk T handles wire threader

Sadece teli çentikli uca yerle?tirin ve alete içeriden di?ar?ya do?ru bast?rarak mastikten geçirin. Bu ?ekilde cam? ç?karabilrsiniz. Tel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir. - 120 x 26 x 10 mm - 20 g

Referans: AIG-300

tk Wire guide

Tel klavuzunun uzun, dar ?aft? telin pozisyonunun kontrol edilmesini sa?lar, böylece ön panel ve iç kaplamalar?n zarar görmesini önler. Yüksek e?imli ön cam ve ula??lmas? zor alt bölümü olan araçlarda önerilir. Tabii ki tel k?lavuzu d??ar?dan da kullan?labilir. - 350 x 38 x 38 mm - 220 g

Referans: AIG-730

tk T handles wire threader

Sadece teli çentikli uca yerle?tirin ve alete içeriden di?ar?ya do?ru bast?rarak mastikten geçirin.. Bu ?ekilde cam? ç?karabilrsiniz. Tel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir. - 120 x 26 x 10 mm - 20 g

Referans: AIG-789

tk Straight wire threader

Birçok teknisyen cam sökmeye, ist ve alt orta k?s?mdan ba?layarak her iki tarafa do?ru kesme yaparlar. Bu yizden kesme telinin masti?e geçirildi?i nokta, masti?in geni? yüzeyünün oldu?u nokta olmal?d?r, tel geçiricisi kullan?lmas?n? öneririz. Yiv (uç kanal) (sadece1,2 mm ) ve kesme teli birlikte masti?e do?ru bast?r?lmal?d?r. Tel geçirici ç?kar?l?rken,...

Referans: AKP-050L

PANASONIC TABANCA 7.2V

310 ml kartu? ve 400 ml sosis için. 2 Li-ion Pil - 2 Ah. ile sevkedilir.• Ekstrüzyon bas?nc? 2500 N• 15 dakika ?arj• Kartu?, sosis adaptörüile sevkedilir• ?effaf boru sayesinde tüp içinde kalan üretan?n miktar?n? kontrol etme imkan?.

Referans: AST-120

tk Telescopic magnet

Teleskopik m?knat?sArac?n kap? veya ?asi çerçevesinde çal???rken, bir vida dü?ebilir ve parmaklar?n?zla alman?z imkans?z olabilir.Bu teleskopik m?knat?sla art?kb?yle bir sorununuz yok.Teleskopik m?knat?s,12'den (bir tükenmez kalemin boyutuna kar??l?k gelir) 60 cm'ye kadar geni?letilebilir. Güçlü m?knat?s, 900 g'a kadar a??rl??? kald?rabilir ve çok amaçl?...

Referans: BOB-1.5-ROLL-OUT

tk Round wire in a spool REPAREGLASS 1500 M

Yuvarlak tel, makarada Yuvarlak profil ve küçük çap bu kabloyu cam ve gövde aras?ndaki dar aral?klarla günümüzdeki otomobiller için gerçek bir problem çözücü yapmaktad?r. VKD-44 ileayn? yüksek gerilme mukavemetine sahiptir.Ancak iç kaplamalara ve gösterge panellerine zarar verme riski daha dü?üktür.679 Newtonø 0,80 mm, 1500 ml

Referans: ROLL-OUT-2000

ROLL OUT Cutting tool

Ön cam kesme setiBu kesme alet, kesme i?leminin tek ki?i ilearac?n içinden yap?lmas?n? sa?lar.DVD ile tüm bilgiler ve e?itim iletilir.

Referans: CALE-EP2

Montaj jig seti

Montaj jig setiAraç üreticisi standartlar?na göre, ön cam ve çerçeve aras?ndaki mesafe tam olarak ayn? olmal?d?r. Cam yap??t?rd?ktansonra hareket etmemelidir. Jig seti, bu mesafelerin e?it olmas?n? sa?lar.Her jig 1 mm ölçülerindeki 10 disk, olmak üzere 1 cm. Teknisyen ön cam?n montaj? için «mm» baz?nda kesin bir kontrole sahip olacakt?r.Çamurluk, kaput,...