• Banner

Divers outillages
Divers outillages

Divers outillages

33 ürün var.

Toplam 33 üründen 1-33 arası gösteriliyor
Aktif filtreler

Referans: AST-120

tk Telescopic magnet

Teleskopik m?knat?sArac?n kap? veya ?asi çerçevesinde çal???rken, bir vida dü?ebilir ve parmaklar?n?zla alman?z imkans?z olabilir.Bu teleskopik m?knat?sla art?kb?yle bir sorununuz yok.Teleskopik m?knat?s,12'den (bir tükenmez kalemin boyutuna kar??l?k gelir) 60 cm'ye kadar geni?letilebilir. Güçlü m?knat?s, 900 g'a kadar a??rl??? kald?rabilir ve çok amaçl?...

Referans: CCR-819

EQUALIZER® kapakl? klips ç?karma aleti

EQUALIZER® kapakl? klips ç?karma aleti Genellikle genle?me tipi klis sökmelerde sadece plastik viday? sökersiniz ancak klips ç?kmaz. Ne yaz?k ki, nadiren düzgün çal???rlar. Kapakl? klips sökme aletimiz, plastik ba?a vidalanan ve viday? d??ar? çeken küçük, keskin bir vidaya sahiptir. Klip daha sonra gev?er ve kolayca ç?kar?labilir. - 216 x 104 x 19 mm - 280 g

Referans: CGE-148

Klips sökme aleti

Klips sökme aleti Bu alet kap? dö?emelerindeki klipsleri sökmek için kullan?l?r. Klipsin ba?l??? alt?na kolayca girer. Daha sonra klips yukar? çekilerek ç?kar?labilir. - 235 x 35 x 30 mm - 165 g

Referans: CM-536

tk Magnetic bowl

Manyetik kaseKase araç üzerinde her yere konabilir, çünkü alt k?sm? çizikleri önlemek için lastik kapl?d?r. Güçlü m?knat?s kesinlikle kasenin kendisini ve tüm manyetik içeri?i tutar.Çap:140 mm

Referans: CS-696

Clipsaver kap? dö?eme sökücü

EQUALIZER® ClipSaver kap? dö?eme sökücü Aletin önü, bir klipsin alt?na kolayca s??acak ?ekilde koniktir.. Çeneleri hafifçe esnetilr, böylece klipsin alt?na girilir. Daha sonra, çeneleri kapat?n ve klibi hasar görmeden ç?kar?n. Kap? panellerinin ç?kar?lmas? için idealdir. - 230 x 76 x 51 mm - 205 g

Referans: CT-749

tk Window and door clip removal tool

Cam ve kap? klips sökme aletiBu alet, Opel ve Ford markalar?yla birlikte kullan?lan klipslerin yan? s?ra klipsli araçlar?n ço?unu ç?karmak için kullan?l?r.- 250 x 58 x 32 mm- 130 g

Referans: CTD-607

Recessed Cowling Clip Remover

Recessed Cowling Clip RemoverSome self-locking cowling clips are recessed down into the cowling. They are not the type that look like a Phillips or TORX®screw, but are the type that can be removed with a tool like the CGE-148. The only problem is the TPE657 will not reach downinto the recessed area and go under the head of the clip. If you manage to force...

Referans: PH-1355

Kavisli spatula klipleri sökmek için

Kavisli spatula, klipsleri sökmek içinZor alanlarda plastik ba?lant? eleman?n?nsökmek için kullan?l?r.Özellikle CGE 148 özde? ön kap?lar için tasarlanm??t?r. kullan??l?,çok dayan?kl?d?r.

Referans: CZ-444

tk Clip Zip clip removal tool

Clip-Zip clip sökme aletiKap? panelleri klipslerini ve iç kaplama klipslerini ç?karmak için kullan?l?r.Alet çenelerini klipsin ba??n?n alt?na kayd?r?n ve tutama??n üzerine s?k??t?r?n.Klips, panelden veya gövdeden kolayl?kla ç?kar?l?r.- 220 x 90 x 33 mm- 205 g

Referans: DLH-511

Çift uçlu kaplama sökme aleti

Çift uçlu kaplama sökme aleti Bu a??r i? aleti çelikten yap?lm??t?r, böylece bükülmez. Tak?m?n her bir ucundan cam?n yakla??k 1 mm kadar yukar? ç?kt??? küçük bir kauçuk ara parças? bulunur. Bu iki nedenden dolay? önemli. Birincisi, aletin cam? çizmesini önler. ?kincisi, cam?n üst k?sm?n? tutar, böylece ucu cam?n kenar?n? yakalar ve k?rma ihtimali? az...

Referans: JCS452

Kompakt C klips sçkücü

Kompakt C-klips sçkücüC-clip Sökücü, her teknisyenin alet kutusunda bulunan bir alettir; bAncak bu C-klips sökücüler baz? araçlardadar ve kavisli noktalarda zor kullan?l?r.Kompakt C klips sçkücü, her yönden kullanman?za izin verecek düz bir tasar?ma sahiptir Bu kullan??l? alet, teknisyenin onsuz yapamayaca?? bir alettir.REF. JCS-452

Referans: LFA-402

Esnek lamba

Esnek ?aftl? Mini lambaBir vida kayboldu?unda? Motor b?lmesinde bir kaçak oldu?unda? Panelin alt?nda gizli bir soket? Esnek milli bu mini lamba, karanl?k veya gizli yerlere gereken ????? verecektir. Hatta size en kullan??l? araçlardan biri haline gelebilir. ?ki adet LR6 / AM3 / AA pil gerekmektedir (pilsiz sevkedilir).- 368 x ø 19 mm- 57 g

Referans: FTL-402-NEW

tk Replacement bulb

Yedek ampul Bir vidam? kayboldu? Motor bölmesinde bir s?z?nt? var m?? Panel alt?nda gizli bir soketmi var? Esnek milli bu mini lamba size Karanl?k veya gizli yerlerde ihtiyac?n?z olan ????? sunar. Hatta sizin en kullan??l? aletlerden biri haline gelebilir. ?ki adet LR6 / AM3 / AA pil ile çal???r (pilsiz sevkedilir).

Referans: NMT-448

Mekanik sonda tutaç

Mekanik tutaç, Teleskopik m?knat?s kullan?m? demir olmayan malzemeler için imkans?zd?r. Bu gibi Mekanik tutaçlar bu durumda sorunu çözer. Çelik yayl? parmaklarla, 2,5 cm çapa kadar parçalar? tutacak çekilde tasarlanm??t?r.

Referans: MBV-SHE

Can kurtarma çekici

REF. MBV-SHECan kurtarma çekici Bucan kurtarma çekii temperlicamlar?i k?rman?z? sa?lar, seramik ba?? pencereyi otomatik olarak k?rarSadece yeti?kinler için de?il, ayn? zamanda çocuklar için de güvenli bir ?ekilde kullan?m? kolayd?r.Bu can kurtarma çekici, araç kazas?nda emniyet kemerini çözmek için de kullan?l?r Entegre b?ça?? sayesinde

Referans: MK201

Kilit alet seti

REF. MK-201Kilit alet setiMü?teri arac?nda çal???rken kendinizi kilitledi?iniz zaman olabilir.Bu set bu durumu çözmeye imkân tan?r. Araç kap?s?n? boya,kaplama ve fitillere zarar vermeden aç?n. Alet kiti kullan?c? rehberi ile sevkedilirDikkat, bu set elektronik olarak kontrol edilen kilitleme sistemlerine sahip yeni araçlarda çal??maz

Referans: PRO-LAV

Cam temizleyici sprey çözeltisini korumak için özel koruyucu

REF. PRO-LAVSilecek sisteminin ço?u cam temizleyici sprey çözeltisi içerir.Hortum, kol silece?ine entegredir ve hareketleri sayesinde çal???r.Püskürtücü, silecek kol çekicisiyle hasar görmü? olabilir. Çektirmenin s?k??t?rma somunu, püskürtücü merkezi özel koruyucusu üzerine yerle?tirilmelidir Püskürtücü üzerinde bulunan c?vatay? gev?etin ve yerine özel...

Referans: THH-540

Teleskopik kaput tutucu

Teleskopik kaput tutucu Kaput veya kapa?? istedi?iniz aç?da tutar. Teleskopik kaput tutaca?? 54 ila 120 cm aras?nda ayarlanabilir.

Referans: VNT-306

EQUALIZER® top notchtm aleti

Üretan nozul aleti, Equalizer® VNT306 Bu alet, bir yap??t?r?c? ucunda uygun bir V-çenti?i h?zla ve kolayca kesmenizi sa?lar. Bu etkili bir çal??ma için önemlidir! Asl?nda, yap??t?r?c? uygulamadan önce, uygun bir çentik kesilmelidir. Bu aleti kullanmak için b?ça?? al?n ve a??z ucunun ucunu keserek kendinize bir avantaj verin. Ard?ndan, üst NochTM aletini...

Referans: PILE-RAPTOR

copy of Dönen telkeme aparat? RAPTOR

The  Raptor™ is a cord and wire auto glass removal device designed from the ground-up to dramatically improve the power of the vacuum cup with the integration of our AirForce™ Constant Vacuum Cups. This technology has been specifically developed to create a quick placement and constant vacuum to the glass so the Raptor™ stays in place and resists...