• Banner

244 ürün var.

Toplam 244 üründen 1-100 arası gösteriliyor
Aktif filtreler

Referans: CS-RC14

Tekerlekli alet kutusu

Tekerlekli alet kutusu Boyut: U:62 x G:30 x Y:32 cm Tekerlekler ile + 10 cm yükseklik 22 x 20 cm boyutlarında 4 çekmece

Referans: 3007-K

tk UltraWiz® cold knife

Tamamen ayarlanabilir so?uk b?çak. Bugün piyasada mevcut tek ürün. B?ça?? serbest b?rakmak için kolu çekin, b?ça?? bloke etmek için kolu a?a?? bast?r?n (herhangi bir yükseklikte). B?ça?? de?i?tirmek için, art?k vidal? somunun gev?etmenize gerek ve zaman harcaman?za gerek yok. Bu yeni çok kullan??l? b?çakla, gerçekten zamandan tasarruf edersiniz.

Referans: 3008-K

tk UltraWiz® cold knife

3007-K'ya k?yasla daha yumu?ak, daha incedir. Kolun üzerindeki kavrama, standart bir so?uk b?ça?a daha yak?nd?r. ?imdi 3007-K ile 3008-K aras?nda seçim yapabilirsiniz.(Küçük elleri olan ki?iler için önerilir.)

Referans: AB10

OL30 b?çaklar için 9 mm'lik kopmal? b?çaklar

OL30 b?çaklar için 9 mm'lik kopmal? b?çaklar (10 lu paket) Olfa® knife Geni? 18 mm'lik standart b?çaklar genellikle iyi i? ç?karmak için çok geni?tir. 9 mm geni?li?inde geri çekilebilir b?ça?? ile bu b?çak tek elle ince kesime olanak tan?r. - 85 x 9 x 0,4 mm - 38 gr (10 lu Paket)

Referans: AC1006

Büyük pense 20cm

REF-AC1006Cam kesen veya kesecekler için,Auto Cam sektöründe kullan?lan en popülercam penselerimizi sunuyoruz. Düz çeneli Cam penselerimiz20 cm uzunlu?und?r ve 1,27 cm'den 2,54 cm'ye kadar yükselen bir burun bulunur. Çelik dökümdür ve sonra yüzeyler pürüzsüz bir ?ekilde i?lenirler.• Uzunluk : 20 cm

Referans: AD1007

Damla Çene Cam pensesi

REF-AD1007Cam kesen veya kesecekler için,Auto Cam sektöründe kullan?lan en popülercam penselerimizi sunuyoruz. Damla Çene Cam? penselerimiz22,8 cm uzunlu?unda ve daha büyüktür ve 1,27 cm'den 2,54 cm'ye kadar yükselen bir burun bulunur.• Uzunluk : 20 cm Drop jaw

Referans: AF1009

Kendili?inden ya?lanan cam kesici

REF-AF1009Kendili?inden ya?lanan cam kesici?effaf renk nedeniyle, kesicide ne kadar ya? oldu?unu görebilirsiniz Ya??n kesicinin ucundan s?zmamas? içincontal? bir uç kapa?? vard?rEn yüksek kalitededir ve dünyadaki en çok kullan?lan cam kesicilerinden biri haline gelmi?tir.• Ayr?ca sat?l?r

Referans: AG1010

Kesme ya??

REF-AG1010Kesme ya??Ayr?ca kesiciler için kesme ya?? da bulunmaktad?r.Kendinden ya?l? kesiciler için özel olarak formüle edilmi? kokusuz, sentetik bir ya?lay?c?d?r. Kolay temizlenebilmesi için a??nd?r?c? de?ildir ve suda çözünür– 120 ml Cam kesici ile ücretsiz ya? doldurucu

Referans: AIG-125

tk T handles wire threader

Sadece teli çentikli uca yerle?tirin ve alete içeriden di?ar?ya do?ru bast?rarak mastikten geçirin. Bu ?ekilde cam? ç?karabilrsiniz. Tel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir. - 120 x 26 x 10 mm - 20 g

Referans: AIG-300

tk Wire guide

Tel klavuzunun uzun, dar ?aft? telin pozisyonunun kontrol edilmesini sa?lar, böylece ön panel ve iç kaplamalar?n zarar görmesini önler. Yüksek e?imli ön cam ve ula??lmas? zor alt bölümü olan araçlarda önerilir. Tabii ki tel k?lavuzu d??ar?dan da kullan?labilir. - 350 x 38 x 38 mm - 220 g

Referans: AIG-730

tk T handles wire threader

Sadece teli çentikli uca yerle?tirin ve alete içeriden di?ar?ya do?ru bast?rarak mastikten geçirin.. Bu ?ekilde cam? ç?karabilrsiniz. Tel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir. - 120 x 26 x 10 mm - 20 g

Referans: AIG-789

tk Straight wire threader

Birçok teknisyen cam sökmeye, ist ve alt orta k?s?mdan ba?layarak her iki tarafa do?ru kesme yaparlar. Bu yizden kesme telinin masti?e geçirildi?i nokta, masti?in geni? yüzeyünün oldu?u nokta olmal?d?r, tel geçiricisi kullan?lmas?n? öneririz. Yiv (uç kanal) (sadece1,2 mm ) ve kesme teli birlikte masti?e do?ru bast?r?lmal?d?r. Tel geçirici ç?kar?l?rken,...

Referans: AST-120

tk Telescopic magnet

Teleskopik m?knat?sArac?n kap? veya ?asi çerçevesinde çal???rken, bir vida dü?ebilir ve parmaklar?n?zla alman?z imkans?z olabilir.Bu teleskopik m?knat?sla art?kb?yle bir sorununuz yok.Teleskopik m?knat?s,12'den (bir tükenmez kalemin boyutuna kar??l?k gelir) 60 cm'ye kadar geni?letilebilir. Güçlü m?knat?s, 900 g'a kadar a??rl??? kald?rabilir ve çok amaçl?...

Referans: BOB-1.5-ROLL-OUT

tk Round wire in a spool REPAREGLASS 1500 M

Yuvarlak tel, makarada Yuvarlak profil ve küçük çap bu kabloyu cam ve gövde aras?ndaki dar aral?klarla günümüzdeki otomobiller için gerçek bir problem çözücü yapmaktad?r. VKD-44 ileayn? yüksek gerilme mukavemetine sahiptir.Ancak iç kaplamalara ve gösterge panellerine zarar verme riski daha dü?üktür.679 Newtonø 0,80 mm, 1500 ml

Referans: ROLL-OUT-2000

ROLL OUT Cutting tool

Ön cam kesme setiBu kesme alet, kesme i?leminin tek ki?i ilearac?n içinden yap?lmas?n? sa?lar.DVD ile tüm bilgiler ve e?itim iletilir.

Referans: CCR-819

EQUALIZER® kapakl? klips ç?karma aleti

EQUALIZER® kapakl? klips ç?karma aleti Genellikle genle?me tipi klis sökmelerde sadece plastik viday? sökersiniz ancak klips ç?kmaz. Ne yaz?k ki, nadiren düzgün çal???rlar. Kapakl? klips sökme aletimiz, plastik ba?a vidalanan ve viday? d??ar? çeken küçük, keskin bir vidaya sahiptir. Klip daha sonra gev?er ve kolayca ç?kar?labilir. - 216 x 104 x 19 mm - 280 g

Referans: CG-200NEW

Pnömatik kesme

Ön camlar? kolayca ve h?zl? bir ?ekilde ç?karmak üzere tasarlanm??t?r, titre?imli b?çak ile yap??t?r?c?y? keser. Ayarlay?c? sayesinde h?z kontrol edilebilir. B?çaklar 12 farkl? pozisyonda kullan?labilir. dar yerlerde kullan?m? kolay. Kaz?y?c? olarak da kullan?labilir(bir b?çak ve bir anahtar? ile sevkedilir).

Referans: CG-200-GVF

tk Pneumatic cut out + 6 blades

Bu sal?n?ml? b?çakl? yap??t?r?c?y? keser, kolayca ve h?zl? bir ?ekilde cam? sökmek için tasarlanm??t?r. Ayarlay?c?s? sayesinde h?z kontrolü sa?lan?r. B?çaklar 12 farkl? pozisyona kullan?labilir. Dar yerlerde kullan?m? kolayd?r. S?y?r?c? olarak da kullan?labilir (Bir anahtar ile teslim edilir). Pnömatik kesme + 6 b?çak a?z? (FB-076 x 2 / FB-079 x 2 /...

Referans: CGE-148

Klips sökme aleti

Klips sökme aleti Bu alet kap? dö?emelerindeki klipsleri sökmek için kullan?l?r. Klipsin ba?l??? alt?na kolayca girer. Daha sonra klips yukar? çekilerek ç?kar?labilir. - 235 x 35 x 30 mm - 165 g

Referans: CM-536

tk Magnetic bowl

Manyetik kaseKase araç üzerinde her yere konabilir, çünkü alt k?sm? çizikleri önlemek için lastik kapl?d?r. Güçlü m?knat?s kesinlikle kasenin kendisini ve tüm manyetik içeri?i tutar.Çap:140 mm

Referans: CS-696

Clipsaver kap? dö?eme sökücü

EQUALIZER® ClipSaver kap? dö?eme sökücü Aletin önü, bir klipsin alt?na kolayca s??acak ?ekilde koniktir.. Çeneleri hafifçe esnetilr, böylece klipsin alt?na girilir. Daha sonra, çeneleri kapat?n ve klibi hasar görmeden ç?kar?n. Kap? panellerinin ç?kar?lmas? için idealdir. - 230 x 76 x 51 mm - 205 g

Referans: CT-749

tk Window and door clip removal tool

Cam ve kap? klips sökme aletiBu alet, Opel ve Ford markalar?yla birlikte kullan?lan klipslerin yan? s?ra klipsli araçlar?n ço?unu ç?karmak için kullan?l?r.- 250 x 58 x 32 mm- 130 g

Referans: CTD-607

Recessed Cowling Clip Remover

Recessed Cowling Clip RemoverSome self-locking cowling clips are recessed down into the cowling. They are not the type that look like a Phillips or TORX®screw, but are the type that can be removed with a tool like the CGE-148. The only problem is the TPE657 will not reach downinto the recessed area and go under the head of the clip. If you manage to force...

Referans: CZ-444

tk Clip Zip clip removal tool

Clip-Zip clip sökme aletiKap? panelleri klipslerini ve iç kaplama klipslerini ç?karmak için kullan?l?r.Alet çenelerini klipsin ba??n?n alt?na kayd?r?n ve tutama??n üzerine s?k??t?r?n.Klips, panelden veya gövdeden kolayl?kla ç?kar?l?r.- 220 x 90 x 33 mm- 205 g

Referans: DEV-ROLL-N-CUT

ROLL'N'CUT cırcırlı kesme sistemi

Ön cama yerleştirilen ve telin ön camın her tarafına tamamen bağımsız olarak yerleştirilmesini sağlayan, vantuzlu bir piyano teli makarası. ZLN-914 ile uyumlu değildir.

Referans: DLH-511

Çift uçlu kaplama sökme aleti

Çift uçlu kaplama sökme aleti Bu a??r i? aleti çelikten yap?lm??t?r, böylece bükülmez. Tak?m?n her bir ucundan cam?n yakla??k 1 mm kadar yukar? ç?kt??? küçük bir kauçuk ara parças? bulunur. Bu iki nedenden dolay? önemli. Birincisi, aletin cam? çizmesini önler. ?kincisi, cam?n üst k?sm?n? tutar, böylece ucu cam?n kenar?n? yakalar ve k?rma ihtimali? az...

Referans: DST-734

T kolu tel geçiricisi delikli

REF-DST-734 T-kolu tel geçiricisi delikli Sadece teli çTel geçiricisinin düz yüzeyini her zaman camda bulundurun, böylece oyuk boru zarar görmeyecektir.120 x 26 x 10 mm • 20 g

Referans: EEB793

tk EQUALIZER® blade 100mm

EQUALIZER® b?çak a??zlar? ve k?l?flar EQUALIZER® b?çak 100 mm B?çak k?r?lmaz yumu?ak çelikten yap?lm??t?r. B?ça??n k?vr?lmas? durumunda düzle?tirmek için pense kullan?n. Tezgah, ?erit, ta? kullan?n. Keskinle?tirmek için b?ça?? ç?karman?z gerekmez. B?çaklar?m?z özel materyalden yap?lm??t?r. Yuvarlak kenarlar?, k?l?f içinde bükülmelerini önler. Tüm Equlizer...

Referans: EEB795

tk EQUALIZER® blade 200 mm

EQUALIZER® b?çak a??zlar? ve k?l?flar EQUALIZER® b?çak 200 mm B?çak k?r?lmaz yumu?ak çelikten yap?lm??t?r. B?ça??n k?vr?lmas? durumunda düzle?tirmek için pense kullan?n. Tezgah, ?erit, ta? kullan?n. Keskinle?tirmek için b?ça?? ç?karman?z gerekmez. B?çaklar?m?z özel materyalden yap?lm??t?r. Yuvarlak kenarlar?, k?l?f içinde bükülmelerini önler. Tüm Equlizer...

Referans: EEB797

tk EQUALIZER® blade 300 mm

EQUALIZER® b?çak a??zlar? ve k?l?flar EQUALIZER® b?çak 200 mm B?çak k?r?lmaz yumu?ak çelikten yap?lm??t?r. B?ça??n k?vr?lmas? durumunda düzle?tirmek için pense kullan?n. Tezgah, ?erit, ta? kullan?n. Keskinle?tirmek için b?ça?? ç?karman?z gerekmez. B?çaklar?m?z özel materyalden yap?lm??t?r. Yuvarlak kenarlar?, k?l?f içinde bükülmelerini önler. Tüm Equlizer...

Referans: ENL842

tk Cutting blade Length 38mm

Kesme b?ça??. Uzunluk: 38mm- 55 x 30 x 38 mm 50 gD?KKAT: Ninja b?çaklar? Ninja b?ça??na uyacak ?ekilde geli?tirilmi?tir.Di?er b?çaklarldakullan?lmamal?d?r.

Referans: ENO841

tk Cutting blade Length 25mm

kesme b?ça??. Uzunluk:: 25mm - 60 x 30 x 25 mm 45 gD?KKAT: Ninja b?çaklar? Ninja b?ça??na uyacak ?ekilde geli?tirildi. Di?er b?çaklarla kullan?lmamal?d?rlar.

Referans: ENT840

tk cutting blade lenght 19mm

kesme b?ça??. Uzunluk: 19mm- 56 x 30 x 19 mm 40 gD?KKAT: Ninja b?çaklar? Ninja b?ça??na uyacak ?ekilde geli?tirildi. Di?er b?çaklarla kullan?lmamal?d?rlar.

Referans: ESB1304

tk EQUALIZER® blade 100 mm

EQUALIZER® b?çak 100 mm. T?rt?kl? b?çak a??zlar? ve k?l?flar Bu patentli b?çaklar, yayl? çelikten yap?lm??t?r ve özellikle aletlerimiz için tasarlanm??t?r. E?siz bir çift sertering yöntemi ile keskinle?tirilirler. Her di? açma t?rt?kl?d?r. Bu bileme yöntemi, EQUALIZER® b?çak a??zlar?m?za her zamankinden daha yumu?ak ve daha h?zl? kesme hareketi sa?lar. Bu...

Referans: ESB1308

tk EQUALIZER® blade 200 mm

EQUALIZER® b?çak 200 mm. T?rt?kl? b?çak a??zlar? ve k?l?flar Bu patentli b?çaklar, yayl? çelikten yap?lm??t?r ve özellikle aletlerimiz için tasarlanm??t?r. E?siz bir çift sertering yöntemi ile keskinle?tirilirler. Her di? açma t?rt?kl?d?r. Bu bileme yöntemi, EQUALIZER® b?çak a??zlar?m?za her zamankinden daha yumu?ak ve daha h?zl? kesme hareketi sa?lar. Bu...

Referans: ESB1312

tk EQUALIZER® blade 300mm

EQUALIZER® b?çak 300 mm. T?rt?kl? b?çak a??zlar? ve k?l?flar Bu patentli b?çaklar, yayl? çelikten yap?lm??t?r ve özellikle aletlerimiz için tasarlanm??t?r. E?siz bir çift sertering yöntemi ile keskinle?tirilirler. Her di? açma t?rt?kl?d?r. Bu bileme yöntemi, EQUALIZER® b?çak a??zlar?m?za her zamankinden daha yumu?ak ve daha h?zl? kesme hareketi sa?lar. Bu...

Referans: FSC-300SPECIAL

Marka: REPAREGLASS

Özel kaz?y?c?

REF. FSC-300SPECIALKAZIYICI (b?çaks?z)Eski üretanlar? kaz?mak için. Bu üniversal bir kaz?y?c?d?rFarkl? b?çak geni?liklerinde kabul edilebilir ( 13 mm – 16 mm – 20 mm)ce aç?l? b?çak

Referans: FSC-350

Marka: REPAREGLASS

Özel kaz?y?c?

REF. FSC-350SCRAPER (b?çaks?z)Eski yap??t?r?c?y? s?y?rmak içindir. Bu s?y?r?c? ile farkl? geni?likte b?çaklar (13 mm - 16 mm - 20 mm) ve aç?sal b?çaklar? kullan?labildi?i için evrenseldirand angular blades

Referans: FSC1.7L

FEIN elektrikli b?çak + 12 b?çak

: Fein elektrikli b?çak + 9 b?çak:- alet kutusu ve aksesuarlar ile- Daha hafif- Anahtar? kolay ve h?zl? de?i?tirme- h?z ayarlay?c?- b?çak -KALF REF-FB212 x2-KALF REF-FB207 x3-KALF REF-FB208 x1-KALF REF-FB209 x1-KALF REF-FB157 x1-BLADE REF-FB111 x1

Referans: FSL240

De?i?tirilebilir b?çakl? pinchweld kaz?y?c?

De?i?tirilebilir b?çakl? pinchweld kaz?y?c?Bu, sat?n alaca??n?z son pinchweld kaz?y?c? olabilir! ?u andan itibaren b?çaklar? sat?n alabilirsiniz. B?çak sonunda a??nmaya ba?lad???nda, iki viday? ç?kar?n, eski b?ça?? d??ar? çekin, yeni bir b?çak tak?n ve iki viday? s?k??t?r?n. Bu pinchweld kaz?y?c?lar? yay çeli?inden yap?lm??t?r ve yeterince serttirler, bu...

Referans: FT01826

Kendinden ya?l? cam kesici

DÜNYADA EN ÇOK TALEP ED?LENBIÇAK ! REF. FT-01826Kendinden ya?l? cam kesici130 ° aç?l? ve çelik bilya ucuna sahip çelik kesme tekerle?i• Ayr?ca sat?l?r• Uzunluk : 13 cm

Referans: FTL-402-NEW

tk Replacement bulb

Yedek ampul Bir vidam? kayboldu? Motor bölmesinde bir s?z?nt? var m?? Panel alt?nda gizli bir soketmi var? Esnek milli bu mini lamba size Karanl?k veya gizli yerlerde ihtiyac?n?z olan ????? sunar. Hatta sizin en kullan??l? aletlerden biri haline gelebilir. ?ki adet LR6 / AM3 / AA pil ile çal???r (pilsiz sevkedilir).

Referans: GCC-506

Cam çal??ma kanal? temizleyici

EQUALIZER® cam çal??ma kanal? temizleyici E?er cam çal??ma kanal?n? daha önce temizlediyseniz, problemi biliyorsunuz. Cam k?r?klar? çal??ma kanal? kenarlar?na s?k??arak açma kapama an?nda kap? cam?n? çizecektir. EQUALIZER® cam çal??ma kanal temizleyici, kanal?n en zor noktalar?na ula?arak bir tornavida ile ç?kar?lmas? neredeyse imkans?z en zor k?r?k...

Referans: H1

Uzun Olfa®

Olfa® b?ça?? 25 mm ve 0,7 mm geni?li?inde kopmal? b?çak. B?çak, gövdesinin d???nda 10 cm uzunlu?a kadar ç?kabilir ve ba?parmak kilitleme vidas?, b?ça?? herhangi bir konuma kilitlemenizi sa?lar. B?ça??n arkas?nda, b?ça??n elinizde rahat bir ?ekilde dinlenmesini ve kaymas?n? önleyen lastik bir tutma yeri bulunmaktad?r. - 172 x 34 x 25 mm - 155 g

Referans: JCS452

Kompakt C klips sçkücü

Kompakt C-klips sçkücüC-clip Sökücü, her teknisyenin alet kutusunda bulunan bir alettir; bAncak bu C-klips sökücüler baz? araçlardadar ve kavisli noktalarda zor kullan?l?r.Kompakt C klips sçkücü, her yönden kullanman?za izin verecek düz bir tasar?ma sahiptir Bu kullan??l? alet, teknisyenin onsuz yapamayaca?? bir alettir.REF. JCS-452

Referans: JPB391

Plastik razor b?çak

REF-JPB-391 - Plastik razor b?çakBu plastik b?çaklar? etiketleri cam yüzeyinden ç?karmak için uygundur.B?çak plastikten yap?ld??? için cam? metal kesicilerde olabilece?i gibi çizmez.Box of 100 b?çak

Referans: L2

Olfa® b?çak

Olfa®b?çak Bu b?çak yüksek mukavemetli plastikten yap?lm??t?r, paslanmak çelikten b?çak yuvas? ve kilitleme butonu vard?r, böylece b?ça?? istedi?iniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. B?ça??n arka taraf?ndaki kauçuk kavrama, elinizle rahatça tutman?z? sa?lar ve kaymas?n? önler. - 146 x 40 x 20 mm - 110 g